Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden1. Definities en toepasselijkheid

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 

1. Kantoormateriaal.store:

 

Kantooradres:

Kantoormateriaal.store 

Lijkveldestraat 102

9170 Sint-Pauwels

Belprint

Telefoonnummer: +32 (03) 430 40 44

Faxnummer: +32 (03) 430 40 44

BTW-nummer: BE 0824.435.464


2. Klant:

 

De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Kantoormateriaal.store een Overeenkomst aangaat dan wel een aanbieding doet.

 

3. Overeenkomst:

 

De door de Klant gedane bestelling of aanvraag die aanvaard is door Kantoormateriaal.store middels een bevestiging of door uitvoering van de gedane bestelling of aanvraag.

 

2. Prijzen en betalingen

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de in onder meer website, prijslijsten en advertenties vermelde prijzen van Kantoormateriaal.store exclusief BTW en exclusief eventuele heffingen van overheidswege. Verzend- en administratiekosten worden gebaseerd op het totaalbedrag van de aanvraag of bestelling exclusief BTW conform hetgeen vermeld op onze website in het winkelmandje.

 

In principe levert Kantoormateriaal.store alle zakelijke Klanten op rekening en dienen natuurlijke personen (particulieren) vooruit te betalen middels de geboden betaaloptie in de website.

 

In het geval dat Kantoormateriaal.store besluit af te wijken van bovengenoemde zaken wordt de Klant hiervan direct op de hoogte gesteld en, in beider overleg, een oplossing geboden om de bestelling of aanvraag doorgang te laten vinden.

 

Indien de klant zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, is de klant van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De klant is dan aan Kantoormateriaal.store vanaf de vervaldatum van de factuur, de wettelijke handelsrente ex artikel 6.119a BW verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Indien betaling ook na een aanmaning waarin de klant een termijn voor betaling wordt gesteld, uitblijft, is Kantoormateriaal.store gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle met de incassering verband houdende kosten, waaronder gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en de kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, zijn door de klant aan Kantoormateriaal.store verschuldigd. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten wordt bepaald op minimaal 15 % van het totaal verschuldigde bedrag.

 

Door de klant gedane betalingen komen eerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en daarna in mindering op de vorderingen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de betaling betrekking heeft op een andere vordering.

 

Indien een gedeelte van een factuur door de klant wordt betwist, laat dit onverlet dat de overige, onbetwiste delen volgens de termijnen en voorwaarden voldaan dienen te worden.

 

3. Afleveringstermijn

Kantoormateriaal.store streeft ernaar een gedane aanvraag of bestelling de volgende werkdag af te leveren op het door de Klant gevraagde adres in België of Nederland en gaat in op het moment dat de aanvraag of bestelling is aanvaard. Overschrijding van de levertijd verplicht Kantoormateriaal.store niet tot schadevergoeding en geeft de Klant niet het recht zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten.

 

4. Aflevering en risico

De levering geschiedt op het afleveradres dat door de Klant is vermeld bij het aangaan van de Overeenkomst waarbij de Klant verplicht is de levering meteen na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen en te inspecteren op fouten en gebreken. Op het moment van aflevering gaat het risico over op de Klant. Kantoormateriaal.store is bevoegd een Overeenkomst in gedeelten uit te voeren. Indien de Klant de artikelen niet of niet tijdig afneemt, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Kantoormateriaal.store is in dat geval gerechtigd de artikelen voor rekening en risico van de Klant op te slaan en heeft vervolgens de keuze om nakoming van de Overeenkomst te vorderen of om de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd zijn rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.

 

5. Reclame en garantie

Kantoormateriaal.store garandeert dat de geleverde producten van deugdelijk materiaal en met goed vakmanschap zijn vervaardigd. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Kantoormateriaal.store geleverde producten als gevolg van fabricagefouten, materiaalfouten of schade door het vervoer naar de Klant, dan zal Kantoormateriaal.store deze gebreken herstellen of doen herstellen of voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar stellen of het betrokken product in zijn geheel vervangen al naar gelang en Overeenkomstig de voor het betrokken product geldende garantievoorwaarden bij de fabrikant/toeleverancier.

Kantoormateriaal.store kan als voorwaarde voor de nakoming van de garantieverplichting verlangen, dat het voor garantie in aanmerking komende product retour gehaald wordt.

 

Reclamering van zichtbare gebreken of fouten dienen onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk 7 dagen na levering van het product te geschieden, onder vermelding van het ordernummer en/of factuurnummer en het artikelnummer. Reclamering van niet zichtbare gebreken of fouten dient onverwijld na ontdekking te worden gemeld aan Kantoormateriaal.store onder vermelding van het ordernummer en/of factuurnummer en het artikelnummer.

 

Na reclamatie ontvangt de Klant instructies van één van de medewerkers van Kantoormateriaal.store die de Klant moet uitvoeren om de retourname mogelijk te maken.

 

Retourzendingen die op een afwijkende wijze en/of zonder retournummer verstuurd worden, kunnen niet door Kantoormateriaal.store in behandeling worden genomen. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van: normale slijtage, het niet in acht nemen van voorschriften uit de handleiding, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, kortsluiting of andere invloeden van buitenaf en/of reparatie- of andere werkzaamheden door derden of door de Klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kantoormateriaal.store.

 

6. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Kantoormateriaal.store is beperkt tot nakoming van de in artikel 5 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.

 

2. Behoudens grove schuld aan de zijde van Kantoormateriaal.store, toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen betreffende productaansprakelijkheid zoals deze ter uitvoering van de betreffende EG-richtlijnen zijn vastgesteld, alsmede behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van Kantoormateriaal.store, zoals bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.

 

7. Eigendomsvoorbehoud

Kantoormateriaal.store behoudt zich het eigendom voor van alle aan de Klant geleverde zaken, zolang de Klant niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst waaronder Kantoormateriaal.store zaken heeft geleverd of diensten heeft verricht of dient te verrichten, alsmede uit hoofde van iedere vordering van Kantoormateriaal.store op de Klant wegens niet-nakoming door de Klant van die Overeenkomst.

 

De Klant is verplicht Kantoormateriaal.store onverwijld te berichten, indien derden beslag leggen op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken. Indien de Klant in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is Kantoormateriaal.store gerechtigd de geleverde zaken op kosten van de Klant te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden. De Klant is niet gerechtigd de nog niet betaalde zaken te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen.

 

8. Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen onder meer auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, kennis en ontwikkeling, programmering, beeldrecht, vormgeving en/of enig ander recht, op alle krachtens de Overeenkomst of door Kantoormateriaal.store vervaardigde en/of ter beschikking gestelde en/of getoonde zaken, ontwikkeling(en) of anders berusten uitsluitend bij Kantoormateriaal.store of ter beschikking gestelde inzage van, gegevens, informatie, kennis of anders in de breedste zin verstrekte zaken mogen niet door de Klant of ander worden verveelvoudigd, (deels-)gebruikt, nagemaakt en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Kantoormateriaal.store. Bij schenden, (deels-)gebruiken en/of anders in de ruimste zin, als omschrieven, van het intellectuele eigendom van Kantoormateriaal.store wordt er met onmiddelijke ingang een schadebedrag van minimaal € 25.000,00 excl. de wettige rente en eventuele gerechtskosten opeisbaar.

 

9. Overmacht

Bij overmacht, dat naar redelijkheid en billijkheid nakoming van de Overeenkomst door ieder der partijen niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort dan wel, indien een dergelijke opschorting langer dan 90 dagen heeft geduurd, kan de Overeenkomst door schriftelijke kennisgeving door ieder der partijen ontbonden worden verklaard. In dat geval nemen de verplichtingen uit de Overeenkomst een einde, zonder dat partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is voldaan, dan wel is gepresteerd, wordt alsdan tussen partijen pro rata afgerekend.

 

10. Opschorting en/of ontbinding

Ieder van partijen kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden, in het geval dat:

 

de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard

hem al dan niet voorlopige surseance van betaling wordt verleend

de regeling schuldsanering natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard

de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd

 

Voorafgaand aan de ontbinding gefactureerde bedragen die betrekking hebben op reeds ter uitvoering van de Overeenkomst geleverde zaken worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar door de wederpartij.

 

11. Geschillen en toepasselijk recht

Alle geschillen tussen partijen in verband met de Overeenkomst, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door goed overleg tot een oplossing worden gebracht.

 

Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van Kantoormateriaal.store, onverminderd de bevoegdheid partijen om een geschil aan arbitrage te onderwerpen.

 

Voor alle aangelegenheden waarin deze voorwaarden van toepassing zijn geldt uitsluitend Belgisch recht. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtsverhouding zullen de partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk Overeenkomstige strekking welke niet aan nietigheid blootstaan.

 

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Dendermonde